Ceník odpadů povolených k převzetí na sběrných dvorech odpadů Černošín 1 a Černošín 2 společnosti EKODEPON s.r.o. platný od 1.1.2019


Ceník ke stažení .PDF

Číslo               dle katalogu odpadů Název odpadu Kat. Poznámka   MJ Cena v Kč bez DPH Cena v Kč včetně         21% DPH
02 ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN
02 01 03 Odpad z rostlinných pletiv O   t 648,00 784,08
02 01 07 Odpady z lesnictví O   t 648,00 784,08
06 ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ          
06 04 04  Odpady s obsahem rtuti N   kg 36,00 43,56
08 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ                                                                            A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla                                          nebo jiné nebezpečné látky N   kg 12,50 15,13
08 01 17 Odpady z odstraňování barev a laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezp. látky N   kg 12,50 15,13
08 03 17 Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky N   kg 12,50 15,13
12 ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ
12 01 07 Odpadní minerální řezné  oleje neobsahující halogeny                          (kromě emulzí a roztoků) N   kg 4,00 4,84
12 01 10 Syntetické řezné oleje N   kg 4,00 4,84
12 01 12 Upotřebené vosky a tuky N   kg 13,00 15,73
13 ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A ODPADŮ UVEDENÝCH                         VE SKUPINÁCH 05, 12 A 19)
13 01 10 Nechlorované hydraulické minerální oleje N   kg 4,00 4,84
13 01 11 Syntetické hydraulické oleje N   kg 4,00 4,84
13 01 12 Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje N   kg 4,00 4,84
13 01 13 Jiné hydraulické oleje N   kg 4,00 4,84
13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N   kg 4,00 4,84
13 02 06 Syntetické minerální motorové, převodové a mazací oleje N   kg 4,00 4,84
13 02 07 Snadno biologicky rozlož. motorové,  převodové a mazací oleje N   kg 4,00 4,84
13 02 08 Jiné motorové,  převodové a mazací oleje N   kg 4,00 4,84
13 05 06 Olej z odlučovačů oleje N   kg 4,00 3,03
13 05 07 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N   kg 8,00 9,68
13 08 02  Jiné emulze N   kg 8,00 7,87
14 ODPADNÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA, CHLADÍCÍ A HNACÍ MÉDIA (KROMĚ ODPADŮ UVEDENÝCH                                                                    VE SKUPINÁCH 07 A 08)
14 06 03 Ostatní rozpouštědla a směsi rozpouštědel N   kg 13,00 15,73
15 ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O k recyklaci t 500,00 605,00
15 01 02  Plastové obaly O k recyklaci t vždy dle aktuální ceny na EKO-I
15 01 03 Dřevěné obaly O k recyklaci t 900,00 1089,00
15 01 04 Kovové obaly  O zdarma t    
15 01 05 Kompozitní obaly O k recyklaci t 665,00 804,65
15 01 06  Směsné obaly O k recyklaci t 665,00 804,65
15 01 07 Skleněné obaly O k recyklaci t 100,00 121,00
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N   kg 12,50 15,13
15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu                       (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob N   kg 12,50 15,13
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N   kg 12,50 15,13
16 ODPADY JINDE V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ
16 01 03 Pneumatiky (pneu o rozměru do 24" včetně)  O   t 4320,00 5227,20
16 01 03  Pneumatiky (pneu o rozměru nad 24")  O   t 8640,00 10454,40
16 01 07 Olejové filtry N   kg 12,50 15,13
16 01 11 Brzdové destičky obsahující azbest N   kg 36,00 43,56
16 01 12 Brzdové destičky neuvedené pod číslem 160111 O   t 665,00 804,65
16 01 13 Brzdové kapaliny N   kg 13,00 15,73
16 01 14 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N   kg 13,00 15,73
16 01 15 Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 160114 O   kg 8,00 9,68
16 01 19 Plasty O k recyklaci t 665,00 804,65
16 01 20 Sklo O k recyklaci t 461,00 557,81
16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené O   t 665,00 804,65
16 02 11 Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky N ZO zdarma nebo odpad za úhradu ks 450,00 544,50
16 02 13 Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky N   kg 13,00 15,73
16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod číslem 160213 O   t 665,00 804,65
16 02 15 Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení N   kg 13,00 15,73
16 02 16  Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené                                                                                                 pod číslem 160115 O   t 665,00 804,65
16 05 06 Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které obsahují nebezpečné látky N   kg 28,00 33,88
16 05 07 Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N   kg 28,00 33,88
16 05 08 Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N   kg 28,00 33,88
16 05 09 Vyřazené chem. neuv. pod č. 16 05 06, 16 05 07 a 16 05 08 O   kg 8,00 9,68
16 06 01 Olověné akumulátory N ZO zdarma      
16 06 02 Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N ZO zdarma      
16 06 03 Baterie obsahující rtuť N   kg 36,00 43,56
17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
17 02 01  Dřevo O k recyklaci t 900,00 1089,00
17 02 01 Dřevo (pouze dřevo z oken včetně zbytků skel) O   t 1100,00 1331,00
17 02 02  Sklo O k recyklaci t 461,00 557,81
17 02 03 Plasty O k recyklaci t 575,00 695,75
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) O zdarma kg    
20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY                                                               A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU
20 01 01 Papír a lepenka O k recyklaci t 500,00 605,00
20 01 02  Sklo O k recyklaci t 100,00 121,00
 20 01 13 Rozpouštědla N   kg 13,00 15,73
20 01 14 Kyseliny N   kg 28,00 33,88
20 01 15 Zásady N   kg 28,00 33,88
20 01 17 Fotochemikálie N   kg 28,00 33,88
20 01 19 Pesticidy N   kg 28,00 33,88
20 01 21 Zářivka a jiný odpad obsahující rtuť N ZO zdarma nebo                                     odpad za úhradu kg 36,00 43,56
20 01 23 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N ZO zdarma nebo                                     odpad za úhradu kg 13,00 15,73
20 01 25 Jedlý olej a tuk O   kg 2,00 2,42
20 01 26 Olej a tuk neuvedené pod č. 20 01 25 N   kg 4,00 4,84
20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N   kg 12,50 15,13
20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 200127 O kapalné kg 8,00 9,68
20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky N   kg 28,00 33,88
20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 O   kg 8,00 7,87
 20 01 31 Nepoužitelná cytostatika N   kg 28,00 33,88
20 01 32 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod č. 200131 O/N   kg 28,00 33,88
20 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02                                          nebo pod číslem 16 06 03  N ZO zdarma       
20 01 34  Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 N ZO zdarma       
20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky  N ZO zdarma nebo                         odpad za úhradu kg 13,00 15,73
20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené                             pod č.20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 O ZO zdarma nebo                         odpad za úhradu kg 13,00 15,73
20 01 37 Dřevo obsahující nebezpečné látky N   kg 12,50 13,92
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 O k recyklaci t 900,00 1089,00
20 01 39 Plasty O k recyklaci kg 800,00 968,00
20 01 40 Kovy O zdarma kg    
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O k recyklaci t 648,00 784,08
20 03 07 Objemný odpad (s velkým podílem dřeva) O k recyklaci t 612,00 740,52
Informace o cenách a podmínkách uložení odpadů, případně odborná pomoc při zařazení do katalogu odpadů k dispozici 
na telefonním čísle 374 616 991.
Pokud bude požadováno odstranění odpadu, který není v tomto ceníku uveden, ale je k odstranění povolen, bude tento řešen individuálně s provozovatelem. V ceníku jsou uvedeny nejčastěji odstraňované druhy odpadů. 
Vypracovala: Renata Trávníčková
Schválil:  Ing. Petr Strankmüller
                jednatel společnosti EKODEPON s.r.o.