Dílčí slevový CENÍK za uložení stavebních odpadů platný od 1.1.2019 do 31.12.2019 na skládkách EKODEPON s.r.o. Černošín a Kladruby


Ceník ke stažení .PDF

EKODEPON s

 

 

 

 

 

Kód

 

základ

rekult.

Základ  DPH

poplatek

DPH

cena

druhu

N á z e v   d r u h u   o d p a d u

ceny

rez.

 

dle

21%

včetně poplatku a DPH

odpadu

 

 

 

 

zákona

 

 

17 01 01

Beton (Ø nad 30 cm s případným obsahem armovacích prvků apod., nevhodné pro použití na pojezdové plochy skládky jako technologický odpad)

461

35

496

500

104

1100

17 01 01

Beton (s kusy Ø 15 – 30 cm bez armatury, možná příměs cihel, kameniva apod., vhodné pro použití na překryvné a pojezdové plochy skládky jako technologický materiál)

280

35

315

-

66

381

17 01 01

Beton (s kusy max. do Ø 15 cm bez armatury, možná příměs cihel, kameniva zvláště vhodné pro použití na pojezdové plochy skládky jako technologický materiál)

113

35

148

-

31

179

17 01 02

Cihla (cihelná suť s příměsí bet.prvků Ø nad 30 cm s případným obsahem armovacích prvků, nebo jiných stavebních prvků, nevhodné pro použití na pojezdové plochy skládky jako technologický odpad)

461

35

496

500

104

1100

17 01 02

Cihla (cihelná suť s příměsí bet.prvků, kusy Ø 15 – 30 cm bez armatury, možná příměs kameniva apod.. vhodné pro použití na překryvné a  pojezdové plochy skládky jako technologický materiál

280

35

315

-

66

381

17 01 02

Cihla (cihelná suť s příměsí bet.prvků, max. do Ø 15 cm bez armatury, možná příměs kameniva apod. zvláště vhodné pro použití na pojezdové plochy skládky jako technologický materiál

113

35

148

-

31

179

17 01 03

Tašky a keramické výrobky (kanalizační kamenina, keramické zař.předměty ZTI apod.)

280

35

315

-

66

381

17 01 03

Tašky a keramické výrobky (pouze střešní tašková krytina bez příměsí)

113

35

148

-

31

179

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce bet.cihel, tašek a ker. výrobků neuvedené pod č.170106

(stavební směsný odpad těžký měrná hmotnost cca větší než

1,2 t/m3)

461

35

496

500

104

1100

17 02 01

Dřevo (obsahující nadměrné množství např. kovových prvků nebo pojiv  a je proto jinak nevyužitelné)

665

35

700

500

147

1347

17 02 02

Sklo (např.nadměrně znečištěné spojovacími a těsnicími materiály, nebo sklo s drátěnou vložkou –nevhodné k recyklaci)

461

35

496

500

104

1100

17 02 03

Plasty (obsahující nadměrné množství např. kovových prvků, nebo zbytky malt a betonu a jsou proto jinak nevyužitelné)

575

35

610

500

128

1238

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301 (hydroizolační asfaltová pásy s různými nosnými vložkami – použit asfalt bez dehtu)

461

35

496

500

104

1100

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 (s příměsí bet.prvků Ø 15 – 30 cm bez armatury, možná příměs cihel apod.. vhodné pro použití na překryvné a pojezdové plochy skládky jako technologický materiál)

280

35

315

-

66

381

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 (bez příměsí vhodné zejména pro použití na postupové obvodové hrázky tělesa skládky jako technologický materiál, předpokladem je že

 jej  původce vyloží přímo na místě určeném obsluhou skládky )

113

35

148

-

31

179

17 05 08

Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod č. 170507 (podsítný materiál vznikající při strjním čištění svršku, který je vhodný pro překryv jako technologický materiál -  nutný rozbor)

280

35

315

-

66

381

17 05 08

Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod č. 170507 (materiál obsahující alespoň 50% štěrku vhodný pro pojezdové plochy jako technologický materiál – nutný rozbor)

113

35

148

-

31

179

 

 

 

 

 

 

Kód

 

základ

rekult.

Základ  DPH

poplatek

DPH

cena

druhu

N á z e v   d r u h u   o d p a d u

ceny

rez.

 

dle

21%

včetně poplatku a DPH

odpadu

 

 

 

 

zákona

 

 

17 06 01*

Izolační materiál s obsahem azbestu (jedná se zejména o materiály používané pro protipožární izolace stavebních konstrukcí. Tento odpad musí být při předání na skládku neprodyšně zabalen a označen, že obsahuje azbest)

1500

35

1535

500

322

2357

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod č.170601 a 170603 (např. skelná vata, polystyren apod.)

620

35

655

500

138

1293

17 06 05*

Stavební materiál obsahující azbest (jedná se zejména o materiály používané jako krytiny nebo opláštění budov . Tento odpad musí být při předání na skládku neprodyšně zabalen a označen, že obsahuje azbest)

1500

35

1535

500

322

2357

17 08 02*

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č.170801 (např. sádrové formy, sádrokarton)

461

35

496

500

104

1100

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 170901, 170902 a 170903 (stavební směsný odpad lehký měrná hmotnost cca menšíí než 1,2 t/m3)

620

35

655

500

138

1293

15 01 06

Směsné obaly (směs různých obalů papír, plast, které jsou znečištěny maltou, betonem apod., které nelze recyklovat)

665

35

700

500

147

1347

12 01 05

Plastové hobliny a třísky (odpad z opracování plastů při stavební výrobě a nelze jej pro různorodost a znečištění např. pískem recyklovat)

665

35

700

500

147

1347

 

 

V tomto ceníku jsou uvedeny časově omezené slevy za přijetí stavebních odpadů na skládku Černošín a Kladruby. Příslušná sleva je závislá na skutečných fyzikálních vlastnostech celé jednotlivé dodávky odpadu a tím možnosti použít předmětný odpad buď do konstrukčních prvků tělesa skládky, nebo k jeho technickému zabezpečení.  O zařazení do příslušné slevové cenové skupiny rozhoduje výhradně provozovatel skládky při fyzické kontrole na příjmu odpadů.

 

 

* odpady takto označené lze přijímat pouze na skládce v Černošíně            

 

 

 

 

 

V Černošíně                                                                 Schválil:            Ing. Petr Strankmüller

                                                                                                           Jednatel společnosti

                                                                                                           EKODEPON s.r.o.